2/4/11

«Δραματική» η κατάσταση της ελληνικής ακτοπλοΐας – Τεράστιες ζημιές 218,8 εκατ. για τις 4 εισηγμένεςΣε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκεται η ελληνική ακτοπλοΐα, με τα αρνητικά αποτελέσματα των τεσσάρων εισηγμένων εταιρειών το 2010 να είναι χαρακτηριστικά της «δραματικής» κατάστασης που βιώνει ο κλάδος.
Στο σύνολο τους οι τέσσερις εισηγμένες εμφάνισαν τεράστιες ζημίες ύψους 218,8 εκατ. ευρώ από ζημίες ύψους 21 εκατ .ευρώ στη χρήση του 2009.
Η βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας και το ασταθές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον επηρέασαν αρνητικά στην κίνηση των φορτηγών οχημάτων στις γραμμές της Αδριατικής και την διακίνηση των επιβατών στις γραμμές που εξυπηρετούν οι εταιρείες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την σημαντική επιβάρυνση που υπήρξε από την αύξηση των τιμών των καυσίμων (πάνω από 30%) που προκάλεσε αύξηση στα λειτουργικά έξοδα, αλλά και με την αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών που προσπάθησαν να απαντήσουν στην κρίση με συμπίεση των τιμών των ναύλων, αποτέλεσαν τους κυριότερους παράγοντες της αρνητικής εικόνας των εισηγμένων.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται από τις διοικήσεις των εταιρειών οι αρνητικοί παράγοντες που επηρέασαν τα μεγέθη του 2010 συνεχίζονται και στους πρώτους μήνες του 2011, με τις οι εκτιμήσεις τους να κάνουν λόγο για μείωση του μεταφορικού έργου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Μάλιστα, όπως τονίζει η Attica Group η μέση τιμή των καυσίμων που αυξήθηκε το άνω του 30% το 2010 βαίνει συνεχώς αυξανόμενη τους πρώτους μήνες του 2011 ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα στις χώρες της Β. Αφρικής με τον φόβο για διατήρηση των τιμών και επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των πλοίων να είναι αυξημένος.
ATTICA GROUP: Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2010 διαμορφώθηκε στα 271,5 εκατ. ευρώ από 302,4 εκατ. ευρώ, με το 59,1% να προέρχεται από την ελληνική ακτοπλοία και το 40,9% από την Αδριατική θάλασσα.
Τα EBITDA εμφανίστηκαν αρνητικά κατά 2,5 εκατ. ευρώ από θετικά 29 εκατ. ευρώ, ενώ στο καθαρό αποτέλεσμα οι ζημιές διευρύνθηκαν στα 49,3 εκατ. ευρώ από 27,4 εκατ. ευρώ.
Τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων αυξήθηκαν στα 143,7 εκατ. ευρώ από 119,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα διοικητικά έξοδα και έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν στα 26,2 εκατ. ευρώ και 28,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, σχεδόν δηλαδή στα ίδια επίπεδα με το 2009.
Ο όμιλος εμφάνισε επίσης εκροές στις λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 16 εκατ. ευρώ από θετικές ταμειακές ροές 4,9 εκατ .ευρώ, κυρίως λόγω των ζημιών.
Οι συνολικές υποχρεώσεις στο τέλος του 2010 διαμορφώθηκαν στα 387,2 εκατ .ευρώ (από 456,9 εκατ. ευρώ το 2009). Οι μακροπρόθεσμες δανειακές εμφανίστηκαν μειωμένες στα 295 εκατ. ευρώ ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές αυξήθηκαν στα 41 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης Ίδια/Ξένα ανήλθε στο 1,22.
Στο ταμείο διαθέτει 26,5 εκατ. ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα χρόνο προχώρησε σε α.μ.κ. ύψους 41,6 εκατ. ευρώ.
Τέλος, σημειώνεται πως μητρική έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του 2007, ενώ οι εταιρείες του ομίλου έχουν σχηματίσει πρόβλεψη 155 χιλ. ευρώ για ανέλεγκτες χρήσεις. Στο τέλος του 2010 απασχολούσε συνολικά 1.220 άτομα έναντι 1.316 το 2009.
Ο όμιλος της Attica Group αποτιμάται στο ελληνικό χρηματιστήριο στα 109,2 εκατ. ευρώ, με το σύνολο της καθαρής της θέσης να διαμορφώνεται στα 471 εκατ. ευρώ.  Η απόδοση της μετοχής στην διάρκεια του α’ 3μηνου του 2011 είναι αρνητική κατά 7,6%.
ΑΝΕΚ: Μειωμένος ο κύκλος εργασιών το 2010 στα 263,1 εκατ. ευρώ από 274,5 εκατ. ευρώ.
Την ίδια περίοδο τα EBITDA εμφανίστηκαν αρνητικά στα 11,4 εκατ. ευρώ από θετικά 24,2 εκατ.ευρώ, ενώ στο καθαρό αποτέλεσμα εμφάνισε μεγάλες ζημιές 89,7 εκατ. ευρώ από ζημίες 5,78 εκατ. ευρώ.
Επιβαρυντικά λειτούργησε μεταξύ άλλων η έκτακτη πρόβλεψη των 47,5 εκατ. ευρώ που αφορούσε την προκαταβολή που είχε δώσει στις Μινωϊκές για την απόκτηση του 33,33% της HSW.
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης μειώθηκαν οριακά στα 37,4 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου αυξήθηκαν στα 364,9 εκατ. ευρώ από 335,1 εκατ. ευρώ το 2009, με τις μακροπρόθεσμες να αυξάνονται στα 227 εκατ. ευρώ μετά τη σύναψη νέου δανείου 40 εκατ.ευρώ και την αποπληρωμή δόσεων του κοινοπρακτικού της μητρικής.
Αυξημένες εμφανίζονται και οι βραχυπρόθεσμες στα 138 εκατ. ευρώ λόγω αύξησης υποχρεώσεων σε προμηθευτές. Ο δείκτης τραπεζικές υποχρεώσεις/ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 2,54.
Επίσης, εμφάνισε λειτουργικές ταμειακές ροές αρνητικές στα 2 εκατ. ευρώ (από θετικές 19 εκατ. ευρώ το 2009. Τα ταμειακά της διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 3,3 εκατ. ευρώ από 5,8 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως η διοίκηση βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις πιστώτριες τράπεζες σχετικά με την τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των δανείων, όσον αφορά στη μεταφορά των πληρωτέων δόσεων της χρήσης 2011 σε μεταγενέστερο χρόνο.
Όσον αφορά τις αμοιβές μελών Δ.Σ και στελεχών σημειώνεται πως οι μεικτές αμοιβές για το 2010 ανήλθαν στα 1,7 εκατ. ευρώ (807 χιλ. ευρώ για τα μέλη Δ.Σ. και 891 χιλ. ευρώ για τα στελέχη) έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το 2009.
Στη λήξη του 2010 απασχολούσε συνολικά 1.132 άτομα έναντι 1.362 το 2009.
Τέλος, σημειώνεται πως στις αρχές του έτους η εταιρεία ενίσχυσε την ρευστότητα της με τις έκτακτες ναυλώσεις πλοίων για την μεταφορά πολιτών από τη Λιβύη.
Στο χρηματιστηριακό ταμπλό αποτιμάται στα 45,1 εκατ. εκατ. ευρώ, με το σύνολο της καθαρής της θέσης μόλις στα 107 εκατ. ευρώ (μειωμένη από τα 197 εκατ. ευρώ). Υπενθυμίζεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη η α.μ.κ. ύψους 25,2 εκατ. ευρώ.
Στο α’3μηνο του 2011 η μετοχή υποχωρεί κατά 18%.
ΜΙΝΩΊΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: Από την Παρασκευή και 10 το πολύ ημέρες η μετοχή της τέθηκε εκτός ταμπλό καθώς οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2010, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με αποτέλεσμα ο ελεγκτής να διατυπώνει «γνώμη με επιφύλαξη».
Σημειώνεται πως η επιφύλαξη αφορά στη μη διαθεσιμότητα στοιχείων αναφορικά με την τελική έκταση της ανάκτηση απαιτήσεων ύψους 18,5 εκατ. ευρώ, για τις οποίες υπάρχει δικαστική εξέλιξη είσπραξης τους και η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλέψη, εκτιμώντας ότι θα τα λάβει.

Το 2010 σε ενοποιημένη βάση εμφάνισε πωλήσεις στα 169,4 εκατ. ευρώ από 171,2 εκατ. ευρώ το 2009, με τα EBITDA να εμφανίζονται αρνητικά στα 14,6 εκατ. ευρώ από θετικά 7,13 εκατ. ευρώ το 2009.
Ζημιογόνο και το καθαρό αποτέλεσμα το 2010 με 36,3 εκατ. ευρώ από κέρδη 32,4 εκατ. ευρώ, το 2009.
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης μειώθηκαν σχεδόν κατά 4 εκατ. ευρώ στα 27 εκατ. ευρώ.
Επίσης, το 2010 εμφάνισε εκροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ύψους 34,1 εκατ. ευρώ από θετικές ταμειακές ροές 2,74 εκατ. ευρώ, ενώ στο ταμείο διαθέτει 22,6 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις ομίλου αυξήθηκαν στα 347,5 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω αύξησης του βραχυπρόθεσμου δανεισμού και υποχρεώσεων.
Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 274,4 εκατ. ευρώ από 310,7 εκατ. ευρώ το 2009, με την αποτίμηση της στο ταμπλό να διαμορφώνεται στα 224 εκατ. ευρώ.
Απασχολεί συνολικά 574 άτομα από 614 το 2009.
ΝΕΛ: Εδώ ο κύκλος εργασιών είναι αυξημένος στα 56,4 εκατ. ευρώ από 39,3 εκατ. ευρώ που οφείλεται σε έσοδα από μισθωμένα πλοία και από τα έσοδα πλοίου που το 2009 ήταν εκτός λειτουργίας.
Τα EBITDA διαμορφώθηκαν αρνητικά στα 27,3 εκατ. ευρώ από αρνητικά το 2009 4,65 εκατ. ευρώ, ενώ διεύρυνση των ζημιών παρατηρήθηκε και στο καθαρό αποτέλεσμα.
Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 43,3 εκατ. ευρώ από ζημιές 20,3 εκατ. ευρω. Σημειώνεται πως το 2009 είχε έκτακτα έσοδα, ενώ στο 2010 υπάρχει και η ζημιά από πώληση πλοίου θυγατρικής της.
Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 147,7 εκατ. ευρώ από 178,3 εκατ. ευρώ το 2009.. Ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε το 2010 στα 114,6 εκατ. ευρώ.
Εμφάνισε επίσης λειτουργικές ταμειακές ροές αρνητικές στα 33,5 εκατ. ευρώ από αρνητικές 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω αυξημένων απαιτήσεων, αυξημένων χρεωστικών τόκων και συναφών εξόδων.
Στο ταμείο διαθέτει 27,5 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει σε α.μ.κ. 97,9 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων το 2010 διαμορφώθηκε στα 73,1 εκατ. ευρώ, με την χρηματιστηριακής αξίας να διαμορφώνεται σήμερα στα 61,3 εκατ. ευρώ, στην τιμή των 0,18 ευρώ. Η μετοχή από της αρχές του έτους χάνει 26,9%.
Η μητρική έχει ελεγχθεί φορολογικά έως το 2008.
www.newscode.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες