1/2/11

Τι μας περιμένει


Πρόσθετα µέτρα, που αφορούν το 2012 έχει αποφασίσει το Συµβούλιο υπουργών Οικονοµικών της Ένωσης τον περασµένο ∆εκέµβριο, µε δεκαεξασέλιδο κείµενο το οποίο όμως δεν είδε το φως της δηµοσιότητας. Παρόλα αυτά όπως είναι φυσικό το συγκεκριμενό κείμενο είναι σε απόλυτη γνώση της κυβέρνησης. Έτσι τα που καλείται να λάβει η Αθήνα, στο πλαίσιο της
Τι μας περιμένει
διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος, έχουν κριθεί αναγκαία διότι τα δηµοσιονοµικά της µεγέθη δεν έχουν τιθασευτεί σε βαθµό τέτοιο που να διασφαλίζουν ότι µέχρι το 2014 θα έχει επιτευχθεί η εξυγίανση.

Ήδη, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, έχει υποβάλει στο πλαίσιο της έκθεσης αξιολόγησής του για την Τρίτη δόση του δανείου, τον περασµένο ∆εκέµβριο, έναν ενδεικτικό κατάλογο µέτρων για την περίοδο 2012-2014. Τα ανέφερε ως «πιθανές εναλλακτικές» και κινούνται στην ίδια κατεύθυνση µε τα µέτρα που περιλαµβάνει η απόφαση του Συµβουλίου υπουργών Οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σαφής και παράλληλα αυστηρή, είναι η απόφαση των υπουργών στη µεταρρύθµιση του εργασιακού καθεστώτος στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει, θα πρέπει «οι επιχειρησιακές συµβάσεις να υπερτερούν εκείνων που γίνονται ανά κλάδο και επάγγελµα χωρίς περιορισµούς. Οι επιχειρησιακές συµφωνίες δεν περιορίζονται από προϋποθέσεις αναφορικά µε το ελάχιστο µέγεθος της επιχείρησης. Η επέκταση των κλαδικών και επαγγελµατικών συµβάσεων σε µέρη που δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγµατεύσεις καταργείται. Παρατείνεται η δοκιµαστική περίοδος για νέες θέσεις απασχόλησης. Προσωρινοί περιορισµοί στη χρήση προσωρινών πρακτορείων εργασίας καταργούνται. Εµπόδια για τη µεγαλύτερη χρήση συµβολαίων ορισµένου χρόνου αποµακρύνονται. Η πρόβλεψη που καθιερώνει υψηλότερη ωριαία αµοιβή στους εργαζοµένους µερικής απασχόλησης καταργείται. Και επιτρέπεται πιο ευέλικτη διαχείριση του χρόνου εργασίας, περιλαµβανοµένης της µερικής απασχόλησης».
Το Συµβούλιο εκτιµά ότι η Ελλάδα κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθεί εκτός του στόχου της για το έλλειµµα το 2010, λόγω της αναθεώρησης για το έλλειµµα του 2009, της αδυναµίας συγκέντρωσης εσόδων και άλλων προβληµάτων που αφορούν την εφαρμογή του προϋπολογισµού.
Έτσι προτείνουν
Περαιτέρω αύξηση της βάσης του ΦΠΑ διά της µεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών από µειωµένο σε κανονικό συντελεστή (µε στόχο την εξοικονόµηση 300 εκατοµµυρίων ευρώ).
Περιορισµός του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων, πέρα από το όριο του «ένας εισέρχεται – πέντε φεύγουν» που ίσχυσε για το 2011 (µε στόχο την εξοικονόµηση 600 εκατοµµυρίων ευρώ).
Καθιέρωση έµµεσων φόρων στα µη αλκοολούχα ποτά (εξοικονόµηση 300 εκατ. ευρώ).
Επέκταση του φόρου ακινήτων διά της επικαιροποίησης των αξιών των ακινήτων (µε στόχο την εξοικονόµηση τουλάχιστον 200 εκατ.).
Αναδιοργάνωση των περιφερειών, ώστε να εξοικονοµηθούν τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.
Εισαγωγή παγώµατος στις ονοµαστικές συντάξεις.
Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας στην προκαταβολή φόρου από τους ελεύθερους επαγγελµατίες (µε στόχο τη συγκέντρωση τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ).
Περιορισµός των κρατικών ενισχύσεων στις ∆ΕΚΟ (κατά τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ) µετά την ανασυγκρότησή τους.
Τα επιδόµατα ανεργίας να είναι πιο «αποδοτικά» (σ.σ. περικοπή), ώστε να εξοικονοµηθούν 500 εκατ. ευρώ.
Συγκέντρωση επιπλέον εσόδων από τις άδειες για τυχερά παιχνίδια (τουλάχιστον 225 εκατ. ευρώ) και από δικαιώµατα άλλα 400 εκατ. ευρώ.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σελίδες